Michal Varga

Vysokoškolský učiteľ, pôsobí na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Učí predmety od základov programovania po návrh softvéru. V praxi sa spolupodieľal na tvorbe komplexných simulačných nástrojov, aktuálne babre robotom do rozpoznávania prostredia. Dlhé roky sa venuje popularizácií informatiky, organizuje workshopy pre stredoškolákov a spoluorganizuje turnaje FIRST LEGO League v Žiline a blízkom aj menej blízkom okolí. Je autorom stredoškolskej učebnice objektovo orientovaného programovania hravou formou a v súčasnosti je zodpovedným riešiteľom medzinárodného projektu zameraného na výučbu základov objektovo orientovaného programovania na stredných školách. Zo zhonu najradšej uniká šliapaním do pedálov v Malej Fatre či Javorníkoch alebo v noci pod hviezdami s teleskopom.

Fotografia

Využitie agilných metodík a nástrojov tímovej spolupráce vo výučbe

Lektor: Michal Varga

Workshop je zameraný na odovzdanie skúseností z výučby predmetu “Úvod do štúdia” na FRI UNIZA, ktorý je vyučovaný v prvom ročníku v prvom semestri naprieč rôznymi študijnými programami. Študenti sa stretnú s fázou analýzy, návrhu a implementácie počas tvorby menších projektov z rôznych aplikačných oblastí informatiky. Počas riešenia projektov sa zameriavame na rozvoj mäkkých zručností, študenti sa tak zoznámia s efektívnou spoluprácu v tíme, prácou s informačnými zdrojmi, časovým manažmentom či prezentáciou výsledkov tímu. Pre zefektívnenie tímovej práce využívame nástroje ako GIT či Trello, študentom predstavujeme základy agilných metód (najmä SCRUM) a vo výučbe sa opierame o eduScrum. Počas workshopu bude predstavený proces tvorby zadania projektu, metóda práce so študentami počas cvičení, využitie spomínaných nástrojov a výstupy študentov. Adaptáciou predstavených prístupov do stredoškolského prostredia je možné zostaviť úlohy pre tímy študentov nie len v maturitných ročníkoch, ktorých primárnym záujmom nemusí byť štúdium informatiky.

11:30-13:00
26.10.2023
P4
Obsadenosť: 10/15